Obchodní podmínky

Prodávající
PNEU TOPKB s.r.o.,  Týnecká 815/26, Olomouc – Holice 77900, IČ:27817199, zapsaný v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 23720, tel. +420 608 423524, +420 774 612961, e-mail eshop@topkb.cz
Kupující
Spotřebitel – zákazník, obchodní vztahy jsou upraveny pro fyzické osoby nepodnikající, zákonem čís. 40/ 1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících. Pro právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné se tyto vztahy řídí zákonem čís. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.
1.     Vstup do systému a objednávka zboží
Vstup do internetového obchodu prostřednictvím stránek shop.topkb.cz nepožaduje nutnost registrace zákazníka. Zákazník vyplní a odešle objednávku. Tuto prodávající neprodleně po obdržení potvrdí zákazníkovi e-mailem. Smlouvy jsou po svém uzavření archivovány a současně umožňují reprodukci. Veškeré údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu s ustanovením zákona čís. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů.
2.     Platební podmínky
Platby za objednané zboží jsou realizovány platbou v hotovosti při osobním odběru na pokladně provozovny, formou dobírky při převzetí zboží doručeného na kontaktní adresu zákazníka. Platba převodem na účet. Kupujícímu bude po objednání zboží zaslána faktura a po její úhradě, ( připsání peněz na účet dodavatele ) bude zboží v co nejkratším možném termínu vyexpedováno.
3.     Ceny, závaznost, záruka
Ceny uvedené u nabízeného zboží v systému shop.topkb.cz jsou závazné a jsou uvedeny včetně sazby DPH. Nabídka a cena zůstává v platnosti do doby vyprodání zásob, nebo do doby vystavení nového ceníku. Kupující tak obdrží zboží vždy za ceny platné v okamžiku objednání. Zaslaná objednávka je závazná. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem, event. dnem uvedeným na záručním listě. Záruční doba je stanovená zákonem ve výši 24 měsíců. Pro právnické osoby a podnikatele se záruční podmínky řídí Obchodním zákoníkem a to dle podmínek výrobce. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.
4.     Způsob přepravy
Doprava zboží k zákazníkovi je realizována spediční společností nebo veřejným přepravcem. Na adrese doručení je nutné v den pro doručení zajistit převzetí zboží v době od 8:00 – 18:00 hod. Cena za doruční zásilky v rámci ČR je stanovena: Osobní pneumatiky přepravné a doběrečné od 250Kč bez DPH za 1ks a hradí ho odběratel. Nákladní pneumatiky přepravné a doběrečné od 550Kč bez DPH za 1ks a hradí ho odběratel. Ostatní zboží přepravné a doběrečné od 250Kč bez DPH za 1 balík a hradí ho odběratel. Prodávající neodpovídá za zpoždění zásilky vzniklé na straně přepravní společnosti.
5.     Odstoupení od kupní smlouvy
Dle § 53 odst 7 byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel (spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a za splnění této podmínky se považuje i zaslání emailu na adresu prodávajícího. Před vrácením zboží kupující zašle email se sdělením čísla prodejního dokladu a součastně sdělí číslo bankovního spojení, na které mu následně po vrácení zboží bude vrácena zaplacená částka. Náklady na vrácení zboží zpět k prodávajícímu nese plně spotřebitel. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
6.     Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
7.     Obecné podmínky reklamace
Zákazník je povinen si při přejímce zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případných zjištěných vadách a to buď prostřednictvím emailu na adresu prodávajícího, poštou, popř. osobně na provozovně. Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Reklamace, včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.
8.     Zneužití eshopu shop.topkb.cz
V případě zneužití, nebo podezření ze zneužití informací uvedených v shop.topkb.cz si vyhrazujeme právo zamezit přístup, či učinit jiné kroky, které budou mít za cíl tuto činnost omezit.
9.     Místo zpětného odběru.
PNEU TOPKB s.r.o., Týnecká 815/26, Olomouc - Holice 779 00